Cup thể thao pha lê bóng đá cung cấp cho câu lạc bộ bóng đá Việt Nam IOS PES 10 cúp bóng đá, ngày 06/03/2019

b50501d653feb1a0e8ef 576x1024 - Cup thể thao pha lê bóng đá cung cấp cho câu lạc bộ bóng đá Việt Nam IOS PES 10 cúp bóng đá, ngày 06/03/2019
  • Cup thể thao pha lê bóng đá cung cấp cho câu lạc bộ bóng đá Việt Nam IOS PES 10 cúp bóng đá, ngày 06/03/2019

c0569fb0f4ac16f24fbd 196x300 - Cup thể thao pha lê bóng đá cung cấp cho câu lạc bộ bóng đá Việt Nam IOS PES 10 cúp bóng đá, ngày 06/03/2019

  • Cúp bóng đá chân trắng , thân vuông gắn quả bóng đá- hình ảnh thiết kế

b50501d653feb1a0e8ef 169x300 - Cup thể thao pha lê bóng đá cung cấp cho câu lạc bộ bóng đá Việt Nam IOS PES 10 cúp bóng đá, ngày 06/03/2019

Hình ảnh sản phẩm thực tế sau khi sản xuất – hình ảnh in khắc rõ nét theo đúng maket thiết kế