Cup vinh danh pha lê gắn ngôi sao, cung cấp cho công ty TNHH Việt Phương 60 cup pha lê gắn sao ngày 27/02/2019

  • Cup vinh danh pha lê gắn ngôi sao, cung cấp cho công ty TNHH Việt Phương 60 cup pha lê gắn sao ngày 27/02/2019

Cup vinh danh pha lê chân đế đen gắn sao vàng in khắc nội dung lên thân và chân đế cup – Hình ảnh thiết kế

Hình ảnh thực tế sau khi sản xuất – Mẫu và nội dung in khắc chuẩn thiết kế