Cup vinh danh pha lê gắn ngôi sao, cung cấp cho công ty TNHH Việt Phương 60 cup pha lê gắn sao ngày 27/02/2019

c7087a7f5f6bbd35e47a 576x1024 - Cup vinh danh pha lê gắn ngôi sao, cung cấp cho công ty TNHH Việt Phương 60 cup pha lê gắn sao ngày 27/02/2019
  • Cup vinh danh pha lê gắn ngôi sao, cung cấp cho công ty TNHH Việt Phương 60 cup pha lê gắn sao ngày 27/02/2019

a373f324de303c6e6521 300x154 - Cup vinh danh pha lê gắn ngôi sao, cung cấp cho công ty TNHH Việt Phương 60 cup pha lê gắn sao ngày 27/02/2019

Cup vinh danh pha lê chân đế đen gắn sao vàng in khắc nội dung lên thân và chân đế cup – Hình ảnh thiết kế

c7087a7f5f6bbd35e47a 169x300 - Cup vinh danh pha lê gắn ngôi sao, cung cấp cho công ty TNHH Việt Phương 60 cup pha lê gắn sao ngày 27/02/2019

Hình ảnh thực tế sau khi sản xuất – Mẫu và nội dung in khắc chuẩn thiết kế