Ngày 05/11/2018 cung cấp cho chương trình Trái TIm Cho Em 50 Kỷ niệm chương mặt nguyệt

Mục lục bài viết

  • Ngày 05/11/2018 cung cấp cho chương trình Trái TIm Cho Em 50 Kỷ niệm chương mặt nguyệt

Hình ảnh sản xuất

Hình ảnh đóng gói vận chuyển đến khách hàng

Hình ảnh khách hàng trao giải